Avís legal del lloc web de Sistemes d'Edició

1 · Identitat del titular del lloc web

Sistemes d’Edició, SCP, amb domicili a Passeig del Canal 41, 08970 Sant Joan Despí Barcelona, i CIF núm. J59110882.
El seu web és: www.s-edicio.com (telèfon de contacte: 93 480 83 94). En endavant es farà referència a l’”Empresa” per designar l’empresa titular del lloc web.

 

2 · Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions (anomenades en endavant “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que l’empresa posa a disposició del públic en aquesta URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís legal per part d’aquest usuari. L’Empresa pot oferir a través del lloc web serveis o productes que es puguin trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.

 

3 · Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i els seus serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es presten a través d’aquest amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís legal, lesius per als interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar de qualsevol manera el lloc web o els seus serveis, o impedir un ús normal del lloc web per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar de cap altra manera les dades, programes o documents electrònics i altres elements que es trobin al lloc web de l’empresa.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’empresa presta el servei, així com a no fer accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’empresa o de tercers.

 

4 · Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, tret que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de l’empresa i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i la resta d’elements que apareixen al lloc web. També estan protegits per la Llei tots els noms comercials i les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web.

L’empresa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que hi ofereix.

Per consegüent, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de la totalitat o una part dels continguts d’aquest lloc web constitueix una infracció als drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’empresa o del titular d’aquests drets.

 

5 · Règim de responsabilitat

5.1. Responsabilitat per ús del lloc web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web, per la qual cosa l’empresa, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari.

L’empresa utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web. No obstant això, l’empresa no assumeix cap garantia amb relació a la presència d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest lloc web.

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra l’empresa basada en l’ús del lloc web per part de l’usuari. Si escau, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a l’empresa amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

5.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

L’empresa exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a l’empresa. l’empresa declina així mateix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’empresa. L’empresa està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accés al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts al lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

L’empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del lloc web, atès que la funció dels links que hi apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

L’empresa queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte dels enllaços esmentats, el resultat obtingut a través d’aquests, la veracitat i licitud del contingut o la informació a què es pugui accedir, així com els perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al lloc web enllaçat.

 

6 · Política respecte a les dades personals obtingudes a través del lloc web

6.1. A través de formularis

Sense perjudici d’allò que es preveu i s’indica en cadascun dels formularis del lloc web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal autoritza expressament l’empresa a tractar les seves dades personals per a les finalitats que s’hi s’indiquen. L’empresa incorporarà les dades facilitades per l’usuari a un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició mitjançant una sol•licitud escrita i signada adreçada al domicili indicat a l’apartat “Dades informatives” del present lloc web.

6.2. A través de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la informació següent: • La data i hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat el nostre lloc web. • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la primera visita al nostre lloc web. • Els elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu programa navegador.

6.3. Confidencialitat

L’empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-les de forma confidencial i ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atenent en tot moment a l’estat de la tecnologia.

 

7 · Observacions de l’usuari

L’usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a l’empresa a través del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l’usuari facilita a l’empresa es consideren no confidencials i aquesta es reserva el dret d’utilitzar-los de la manera que consideri més adequada.

 

8 · Modificacions de les condicions d’ús

l’empresa es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia les condicions d’ús d’aquest lloc web. L’usuari queda obligat automàticament per les condicions d’ús que es troben vigents en el moment en què accedeix al lloc web, per la qual cosa ha de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

 

9 · Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Sistemes d'Edició

Passeig del Canal 41

08970 Sant Joan Despí

Barcelona

T. 93 480 83 94